HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU TỰ HỌC
gồm: 01 tệp tin
Hướng dẫn tài liệu tự học môn Kế toán tài chính 2
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
gồm: 06 tệp tin
Bài giảng môn học Kế toán tài chính 2