CSDL PROQUEST
gồm: 01 tệp tin
Nguồn CSDL được tổng hợp từ nhiều nhà xuất bản khác nhau: Dữ liệu tóm tắt, toàn văn về KH&CN, các tạp chí trong nước và quốc tế, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao gồm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật....
https://search.proquest.com/.
Tài khoản đăng nhập xem VBĐH hoặc liên hệ thuviendhln@vnuf.edu.vn

Thông báo về việc sử dụng CSDL ProQuest
http://lib.vnuf.edu.vn/csdl-online