CHƯƠNG 1
gồm: 01 tệp tin
ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ ĐẤT
CHƯƠNG 2
gồm: 01 tệp tin
MÔ HÌNH BA MẶT VÀ LÝ THUYẾT CUNG CẦU TRONG SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG 3
gồm: 01 tệp tin
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG 4
gồm: 01 tệp tin
PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI TRONG SỬ DỤNG ĐẤT