27/2018/TT-BTNMT
gồm: 01 tệp tin
Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
BÀI GIẢNG POWERPOINT
gồm: 04 tệp tin
Sinh viên in ra và mang theo khi lên lớp
THÔNG TƯ SỐ 25/2014/TT-BTNMT, QUY ĐỊNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, HÀ NỘI.
gồm: 03 tệp tin
Quy định thành lập bản đồ địa chính