BÀI MỞ ĐẦU
gồm: 02 tệp tin
Giới thiệu về giảng viên và môn học
Bộ câu hỏi ôn thi hết môn
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
gồm: 01 tệp tin
Khái niệm "động vật hoang dã"; "quản lý động vật hoang dã", "bảo tồn động vật hoang dã"?
Các giá trị của tài nguyên động vật hoang dã?
Quan điểm tiếp cận trong quản lý động vật hoang dã?
Định hướng chiến lược trong quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam?
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
gồm: 03 tệp tin
Nguyên lý phân loại động vật?
Nguyên lý quản lý loài động vật hoang dã?
Nguyên lý quản lý sinh cảnh của động vật hoang dã?
Nguyên lý quản lý hành chính trong quản lý động vật hoang dã?
Nội dung bài tập về nhà
Chủ đề thảo luận
CHƯƠNG 3. KỸ THUẬT ĐIỀU TRA ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ SINH CẢNH SỐNG CỦA CHÚNG
gồm: 01 tệp tin
Kỹ thuật điều tra khu hệ/thành phần loài động vật hoang dã?
Kỹ thuật điều tra quần thể động vật hoang dã và sinh cảnh sống của chúng?
Kỹ thuật điều tra quần xã động vật hoang dã và sinh cảnh sống của chúng?
CHƯƠNG 4.KỸ THUẬT ĐIỀU TRA TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
gồm: 01 tệp tin
Kỹ thuật điều tra đánh giá các mối đe dọa đến động vật hoang dã?
Kỹ thuật điều tra đánh giá kiến thức bản địa liên quan đến động vật hoang dã?
Kỹ thuật điều tra đánh giá thực trạng công tác quản lý hành chính trong quản lý động vật hoang dã?
CHƯƠNG 5. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
gồm: 01 tệp tin
Trình tự giải quyết một vấn đề trong công tác quản lý động vật hoang dã?
Đánh giá nhu cầu xây dựng kế hoạch quản lý động vật hoang dã?
Ứng dụng phương pháp Khung logic để lập kế hoạch (phân tích vấn đề; xây dựng biểu đồ cây mục tiêu; phân tích lựa chọn mục tiêu-kết quả đầu ra và hoạt động; thiết lập khung logic; kế hoạch hoạt động và chi phí)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
gồm: 08 tệp tin
Các bài báo liên quan đăng trên các tạp chí chuyên ngành
Hướng dẫn sử dụng GPS 78S