KINH TẾ HỌC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
gồm: 02 tệp tin
Phân tích các biểu hiện kinh tế, nguyên nhân của suy thoái môi trường và ô nhiễm môi trường
MỐI LIÊN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG
gồm: 01 tệp tin
Làm rõ mối liên hệ giữa kinh tế và môi trường, từ đó nhận thức tầm quan trọng của môi trường đối với hệ thống kinh tế của con người
PHÂN TÍCH KINH TẾ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
gồm: 06 tệp tin
Các phương pháp định giá môi trường
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
gồm: 02 tệp tin
Tổng quan về các công cụ quản lý Nhà nước về môi trường