TAI LIEU BAI GIANG CHUONG 1
gồm: 01 tệp tin
Tai lieu bai giang chuong 1 cung cap cho sinh vien nhung kien thuc ve chung khoan va thi truong chung khoan
TAI LIEU BAI GIANG CHUONG 2
gồm: 01 tệp tin
Bài giảng chương 2 cung cấp cho SV những kiến thức liên quan đến các bộ phận của thị trường chứng khoán
TAI LIEU BAI GIANG CHUONG 3
gồm: 01 tệp tin
Nội dung chương 3 giúp sinh viên nắm được các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán
TAI LIEU BAI GIANG CHUONG 4
gồm: 01 tệp tin
Chương 4 giúp sinh viên nắm được các kỹ năng phân tích và đầu tư chứng khoán cũng như việc quản lý hoạt động trên TTCK
TAI LIEU HUONG DAN TU HỌC CHO SV
gồm: 01 tệp tin
hướng dẫn quá trình sinh viên tự học, tự nghiên cứu, phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập trên lớp