DANH SÁCH PHÂN NHÓM SINH VIÊN CHO THẢO LUẬN
gồm: 02 tệp tin
Danh sách các nhóm sinh viên theo luận môn Quản trị học
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO THẢO LUẬN NHÓM
gồm: 07 tệp tin
Trường phái quản trị cố điển
VẬN DỤNG KẾ SÁCH TRONG KINH DOANH
gồm: 03 tệp tin
Các đoạn phim ngắn về vận dụng kế sách trong kinh doanh