BÀI TẬP NHỎ, BÀI TẬP LỚN, MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN
gồm: 03 tệp tin
- Bài tập nhỏ
- Bài tạp lớn
- Các mẫu sổ sách kế toán
CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, TIỀN VAY, CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
gồm: 01 tệp tin
Cung cấp thông tin bài giảng kế toán tài chính 1
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
gồm: 01 tệp tin
Chương 2 trình bày về công tác kế toán nguyên vật liệu và CCDC
CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
gồm: 01 tệp tin
Cung cấp kiến thức về tổ chức công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 4,5,6,7,8,9 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
gồm: 06 tệp tin
Cung cấp kiến thức công tác kế toán tiền lương, CPSX và giá thành, Cá khoản đầu tư tài chính, Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả, Kế toán vốn CSH, BCTC trong các doanh nghiệp
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
gồm: 01 tệp tin
Nội dung về kế toán các khoản đầu tư tài chính
CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
gồm: 01 tệp tin
Nội dung liên quan đến chi phí, giá vốn, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
gồm: 01 tệp tin
Giúp sịnh viên tìm tài liệu tự học theo từng chương và theo chủ đề