BÀI GIẢNG
gồm: 05 tệp tin
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế và sự vận dụng nó vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng một cách linh hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về thanh toán quốc tế như: Tổng quan về thanh toán quốc tế; Hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế.
BÀI TẬP
gồm: 01 tệp tin
Cung cấp cho sinh viên một số bài tập giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết để ứng dụng vào thực tế
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
gồm: 01 tệp tin
cung cấp cho sinh viên một số tài liệu hướng dẫn tự học