SLIDES - BÀI GIẢNG
gồm: 01 tệp tin
Bài giảng về các phương pháp điều tra sâu bệnh hại
TÀI LIỆU THAM KHẢO
gồm: 01 tệp tin
Insect Sampling in Forest Ecosystems
VIDEO 1
gồm: 01 tệp tin
Các phương pháp thu thập côn trùng