BÀI MỞ ĐẦU
gồm: 02 tệp tin
Giới thiệu về Giảng viên và môn học
Dạng câu hỏi thi trắc nghiệm
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
gồm: 01 tệp tin
Cách hiểu đúng về thuật ngữ "Đa dạng sinh học"?
Ở đâu giàu tính Đa dạng sinh học? Tại sao?
Ý nghĩa của việc duy trì tính đa dạng sinh học?
CHƯƠNG 2. ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM
gồm: 01 tệp tin
Vị thế của Việt Nam trên bản đồ đa dạng sinh học thế giới?
Các yếu tố tạo nên tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam?
Đặc trưng cơ bản của đa dạng sinh học Việt Nam?
Các vùng địa lý sinh học ở Việt Nam?
CHƯƠNG 3. SUY THOÁI ĐA DẠNG SINH HỌC
gồm: 01 tệp tin
Nhận diện ra hiện tượng suy thoái đa dạng sinh học?
Các nhóm loài dễ bị tuyệt chủng?
Thang bậc và tiêu chí phân hạng mức đe dọa loài?
Suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam?
CHƯƠNG 4. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
gồm: 01 tệp tin
Cách hiểu đúng về thuật ngữ "Bảo tồn đa dạng sinh học"?
Bảo tồn tại chỗ và bảo tồn chuyển chỗ (định nghĩa, các loại hình, ưu-nhược điểm, phương thức hỗ trợ/bổ sung cho nhau)?
Cơ sở khoa học trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học?
Thực trạng công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam?
CHƯƠNG 5. ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC
gồm: 04 tệp tin
Các phương pháp điều tra để đánh giá đa dạng sinh học?
Các phương pháp điều tra để giám sát đa dạng sinh học?
Viết báo cáo kết quả điều tra đa dạng sinh học?
Nội dung bài tập về nhà (kèm theo 02 phụ lục số liệu điều tra)
GIÁO TRÌNH ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2009
gồm: 01 tệp tin
Giáo trình định dạng ở File Word
TÀI LIỆU THAM KHẢO
gồm: 10 tệp tin
Sách Đỏ Việt Nam, 2007
NĐ 160/2013/NĐ-CP
NĐ 06/2019/NĐ-CP
Luật Đa dạng sinh học
Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học Thực vật
Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học Lưỡng cư-Bò sát
Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học Chim
Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học Thú
Hướng dẫn lập báo cáo đa dạng sinh học
Hướng dẫn sử dụng máy GPS 78S