SỬ DỤNG VI SINH VẬT CÓ ÍCH T2
gồm: 01 tệp tin
Ứng dụng nấm cộng sinh và sinh vật phòng trừ sâu hại
TÀI LIỆU SỬ DỤNG VI SINH VẬT CÓ ÍCH
gồm: 01 tệp tin
Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn, nấm dược liệu